Publikacje dotyczące Stawów Milickich

Anonymus 1984. Wyniki inwentaryzacji wybranych gatunków ptaków lęgowych w dolinie Baryczy w latach 1982 i 1983. Dolina Baryczy 3: 65-70.

Antoniewicz D. 1985. Biologia i ekologia rozrodu oknówki (Delichon urbica) w sąsiedztwie stawów milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Bader-Kobus J. 1977. Zmienność długości i formuły skrzydła w populacjach trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) badanych na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Baer W. 1902. Ein Ausflug in die Bartschniederung zur Brutzeit. Orn. Monatsschr. 27: 472-479, 500-506.

Bell D.B., Ranoszek E., Thomson O.C., Borowiec M. 1997. Song repertoire of a male Thrush Nightingale Luscinia luscinia in two breeding season. Vogelwelt 118: 101-105.

Bobrowicz G., Grabiński W., Ranoszek E. 1986. Nowe stanowiska lęgowe łabędzia krzykliwego (Cygnus cygnus) w Polsce. Ptaki Śląska 4: 80-84.

Borowiec M. 1983. Wstępne wyniki badań nad znakowaną populacją trzcinniczka (Acrocephallus scirpaceus) w rezerwacie „Stawy Milickie”. Dolina Baryczy 2: 1-10.

Borowiec M. 1985. Socjoekologia znakowanej populacji trzcinniczka, Acrocephalus scirpaceus (Herman) w Rezerwacie „Stawy Milickie”. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Borowiec M. 1994. Ekologia trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na stawach milickich. Ptaki Śląska 10: 5-18.

Borowiec M. 2005 Trzcinniczek. W: Gromadzki M. 2005. Poradnik ochrony gatunków. Ptaki. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Borowiec M., Dąbrowska E. 1991. Ekologia gnieżdżenia się trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (materiał gniazdowy, wymiary i usytuowanie gniazd). Ptaki Śląska 8: 26-39.

Borowiec M., E. Ranoszek. 1984. The accuracy of the combined version of the mapping method in the reedbed habitat on the example of Reed Warbler, Acrocephalus scirpaceus. The Ring, 118/119: 209-215.

Borowiec M., T. Stawarczyk, J. Witkowski. 1981. Próba uściślenia metod oceny liczebności ptaków wodnych. Not. orn., 22: 45-61.

Brinkmann M. 1935. Der Bestand des weissen Storches (Ciconia c. ciconia) in Ober- u. Niederschlesien nach der Zählung von 1934. Ber. Ver. schles. Orn. 20: 33-58.

Buchanan G. 2001. Mate choice in reed buntings (Emberiza schoeniclus). Praca doktorska. Uniwersytet Sunderlang. W. Brytania.

Bujnicka A. 1998. Ekologia rozrodu trzciniaka Acrocephalus arundinaceus na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Buś B. 1997. Ekologia rozrodu trzciniaka Acrocephalus arundinaceus na stawach milickich ze szczególnym uwzględnieniem diety piskląt. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Czapulak A. 1997. Ekologia rozrodu łabędzia niemego Cygnus olor w warunkach stawów rybnych. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Czapulak A., Witkowski J. 1996. Lęgi łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 11: 153-154.

Czyż B. 2003. Ekologia rozrodu remiza Remiz pendulinus w warunkach stawów milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Czyż B. 2005. Liczebność, rozmieszczenie i ekologia rozrodu remiza Remiz pendulinus na stawach milickich. Not. Orn. 46: 203-212.

Czyż B. 2005. Lęg raniuszka Aegithalos caudatus w opuszczonym gnieździe remiza Remiz pendulinus. Notatki Ornitologiczne 46: 49-50

Czyż B. 2011. Do female Penduline Tits Remiz pendulinus adjust parental decisions to their mates’ behaviour? Ardea 99: 27-32

Czyż B., Borowiec M., Wasińska A., Pawliszko R., Mazur K. 2012. Breeding-season dispersal of male and female Penduline Tits (Remiz pendulinus) in south-western Poland. Ornis Fennica 89: 216-221.

Czyż B., Persson O., Öhrström P. 2009. Male and female Penduline Tit Remiz pendulinus can reverse their desertion decision. Ornis Svecica 19: 215-221.

Czyż B., Sklepowicz B. 2009. Wewnątrzsezonowa zmienność wielkości gniazd remiza Remiz pendulinus. Notatki Ornitologiczne 50: 309-312.

Dąbrowska E. 1984. Wybrane aspekty ekologii milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) ze szczególnym wyróżnieniem wybiórczości środowiskowej. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Dedyńska D. 1982. Zmienność ciężaru ciała w populacjach trzciniaka (Acrocephalus arundinaceus) Stawów Milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Dick G., Bacetti N., Boukhalfa D., Darolova A., Farago S., Hudec K., Leito A., Markkola J. Witkowski J. 1999. Greylag goose Anser anser: Central Europe/North Africa. in: Madsen J., Cracknel G., Fox T. (ed.). Goose populations of the Western Palearctic. Nation. Env. Res. Inst., Denmark.

Dobrowolska K. 2003. Wzrost piskląt błotniaka stawowego (Circus aeruginosus) na stawach milickich w relacji do płci. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Dobrowolski K. A. 1995. Przyrodniczo-ekonomiczna waloryzacja stawów rybnych w Polsce. IUCN. Poland.

Drescher E. 1923. Bemerkungen über den Vogelbestand der Provinz Schlesien aus dem Jahre 1922. Ber. Ver. schles. Orn. 9;7-74.

Drescher E. 1924. Über den Vogelbestand der Provinz Schlesien von Februar 1923 bis März 1924. Ber. Ver. schles. Orn. 10: 10-92.

Drescher E. 1925. Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. Ber. Ver. schles. Orn. 11: 46-76.

Drescher E. 1925a. Schlesische seltenheiten. Ber. Ver. schles. Orn. 11:99-

Drobniak S.M., Dyrcz A., Sudyka J. & Cichoń M. 2014. Continuous variation raher than specialization in the egg phenotypes of Cuckoos (Cuculus canorus) parasitising two sympatric reed warbler species. PLoS ONE 9: e106650. DOI: 10.1371/journal.pone.0106650

Dybich A. 1992. Rytm dobowy gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy w różnych okresach fenologicznych. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Dybich-Pytel A. 1994: Rytm dobowy populacji gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy. Ptaka Śląska 10: 37-54.

Dyrcz A. 1974. Factors affecting the growth rate of nestling Great Reed Warblers and Reed Warblers at Milicz, Poland. Ibis, 116: 330-339.

Dyrcz A. 1977. Polygamy and breeding success among Great Reed Warblers Acrocephalus arundinaceus at Milicz, Poland. Ibis, 119: 73-77

Dyrcz A. 1979. Die Nestlingsnahrung bei Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus und Teichrohsänger Acrocephalus scirpaceus am den Teichen bei Milicz in Poland und zwei Seen in der Westschweiz. Ornith. Beob., 76: 305-316.

Dyrcz A. 1981. Breeding ecology of Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus and Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus at fish-pond in SW Poland and lakes in NW Switzerland. Acta orn. 18: 307-334.

Dyrcz A. 1983. Badania nad poligamią u trzciniaka (Acrocephalus arundinaceus) na stawach milickich. Dolina Baryczy 2: 11-18.

Dyrcz A. 1986. Factors effecting facultative polygyny and breeding results in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus). J. Orn. 127: 447-461.

Dyrcz A. 1989. Tereny ważne dla ornitologii i ochrony ptaków w Polsce. Prz. Zool. 33: 417-427.

Dyrcz A. 1995. Breeding biology and ecology of different European and Asiatic populations of the Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus. Jap. J. Ornithol., 44: 123-142.

Dyrcz A., Cichoń M. 2009. Sex-specific fledgling success and brood sex ratio in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus). J. Ornithol. 150: 839-844

Dyrcz A., Czapulak A., Borowiec M. 1994. Nestling growth and mating system in four  Acrocephalus species. Vogelwarte 37:179-182.

Dyrcz A., Flinks H. 2000. Potential food resources and nestling food in the Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus arundinaceus) and Eastern Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus orientalis). J. Ornithol. 141: 351-360.

Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski.

Dyrcz A., Hałupka K. 2007. Why does the frequency of nest parasitism by the cuckoo differ considerably between two populations of warblers living in the same habitat ? Ethology 113: 209-213.

Dyrcz A., Hałupka L. 2006. Great reed warbler Acrocephalus arundinaceus and reed warbler Acrocephalus scirpaceus respond differently to cuckoo dummy at the nest. J. Ornithol. 147: 649-652.

 Dyrcz A., Hałupka L. 2009. The response of the great reed warbler Acrocephalus arundinaceus to climate change. J. Ornithol. 150: 39-44.

Dyrcz A., Zdunek W. 1996. Potencjalne zasoby odżywcze a pokarm piskląt trzciniaka Acrocephalus arundinaceus i trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na stawach milickich. Ptaki Śląska 11: 123-132.

Floericke C. 1891. Zur Ornis der Bartschniederung. J. Orn. 39: 275-292.

Floericke C. 1892. Versuch einer Avifauna der Provinz Schlesien. Lief. 1-2. Marburg.

Gloger C.L. 1833. Schlesiens Wirbeltier-fauna. Breslau.

Fossøy F., Moksnes A., Røskaft E., Antonov A., Dyrcz A., Moskat C., Ranke P. S., Rutila J., Vikan J. R., Stokke B. G. 2012. Sex allocation in relation to host races in the brood parasitic common cuckoo (Cuculus canorus). PLoS ONE 7 (5): 1-5.

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL. Warszawa.

Goińska-Bacler M. 2001. Biologia i ekologia rozrodu pięciu gatunków ptaków z rodzaju Acrocephalus – monografia porównawcza. Maszynopis. Praca magisterska. Uniwersytet Wrocławski.

Grabiński W. 1983. Ekologia rozrodu wrony siwej (Corvus corone cornix) na stawach milickich. Dolina Baryczy 2: 19-28.

Grabiński W. 1987. Ekologia rozrodu wrony siwej (Corvus corone cornix) na stawach milickich. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Grabiński W. 1989. Materiały do awifauny Śląska. Trznadel czubaty – Emberiza rustica. Ptaki Śląska 7: 133-134.

Grabiński W. 1996. Ekologia rozrodu wrony siwej Corvus corone cornix w środowisku stawów rybnych. Ptaki Śląska 11: 5-38.

Grabiński W., Stawarczyk T. 1986. Kolonia kormoranów (Phalacrocorax carbo) w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 4: 85-86.

Grimmett R.F.A., Jones T. A. 1989. Important bird areas in Europe. Cambridge.

Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Gdańsk.

Hahn W. 1936. Die mittlere Raubmöwe (Stercorarius pomarinus) als Irrgast auf den Sulauer Teichen. Ber. Ver. schles. Orn. 21: 28-29.

Hahn W. 1937. Der Schelladler (Aquila clanga Pall.) als Durchzugsgast an der Trachenberger Teichen im Herbst 1936. Ber. Ver. schles. Orn. 22: 30-31.

Hałupka L. 1998. Inwestycje rodzicielskie w obronę gniazda u ptaków z rodzaju Acrocephalus. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Hałupka L. 2011. Reed Warblers taking over the half-built deserted nest of conspecifics. British Birds 104: 674-675. 

Hałupka L., Dyrcz A., Borowiec M.  2008. Climate change affects breeding of reed warblers Acrocephalus scirpaceus. J. Avian. Biol. 39: 95-100

Halupka L., Halupka K., Klimczuk E. & Sztwiertnia H. 2014. Coping with shifting nest predation refuges by European Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. PLoS ONE 9(12): e115456. doi:10.1371/journal.pone.0115456

Hałupka L. Klimczuk E., 2011. Powtórne wykorzystanie gniazda u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. Ornis Polonica 52: 69-71.

Hałupka L., Sztwiertnia H., Tomasik Ł. 2012. Próba poligynii u trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na Stawach Milickich. Ornis Polonica 53, w druku

Halupka L., Sztwiertnia H., Borowiec M., Klimczuk E. & Leisler B. 2014. Lack of polygyny in Central European populations of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus. Ornis Fennica 91: 187-194.

Hałupka L., Wróblewski J. 1998. Ekologia rozrodu trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus na stawach milickich w roku 1994. Ptaki Śląska 12: 5-15.

Hejnowicz E. 1982. Ekologia rozrodu mewy śmieszki (Larus ridibundus) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocłwski.

Hejnowicz E. 1987. Ekologia rozrodu śmieszki (Larus ridibundus) na stawach milickich. Ptaki Śląska 5: 1-14.

Herzog G. 1937. Kolbenente (Netta rufina Pall.) in Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 22: 77-78.

Jakubiec Z., Orłowska B., Witkowski J., Kokurewicz D. 1994. Wyniki inwentaryzacji bociana białego Ciconia ciconia w dawnym powiecie Milicz w latach 1984, 1988-1989 i 1991-1993. Ptaki Śląska 10: 99-105.

Jankowski W. 1983. Wstępne wyniki badań nad ekologią rozrodu łyski (Fulica atra) na stawach milickich. Dolina Baryczy 2: 29-44.

Jankowski W. S. 1985. Biologia i ekologia rozrodu łyski (Fulica atra) na różnych typach stawów rybnych. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Jankowski W. 1999. Plany ochrony stawów rybnych. Przegl. Przyr. 10 (1/2): 49-58.

Jankowski W. (red.). 2001. Plan ochrony rezerwatu Stawy Milickie na lata 2002-2021. Maszynopis. Wojewódzki Konserwator Przyrody we Wrocławiu.

Jelenik A. 1989. Biologia i ekologia błotniaka stawowego Circus aeruginosus na stawach milickich w okresie od rozpoczęcia latania do ustania więzi rodzinnej. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Kaczorek M. 2002. Ocena wpływu cech biometrycznych na przeżywalność milickiej populacji trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Kaluza A. 1814. Ornithologia silesiaca. Breslau.

Karpowicz M. 1991. Ekologia rozrodu rybitwy zwyczajnej (Sterna hirundo) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Kirste W., Schlott M. 1930. Ornithologische Mitteilungen aus Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 16: 53-56.

Klimczuk E., Halupka L., Czyż B., Borowiec M., Nowakowski J.J. & Sztwiertnia H. 2015. Factors driving variation in biparental incubation behaviour in the Reed Warbler (Acrocephalus scirpaceus). Ardea 103: 51-59. doi:10.5253/arde.v103i1.a5

Kokurewicz D. 1988. Biologia rozrodu oknówki (Delichon urbica) w rejonie rezerwatu „Stawy Milickie“. Ptaki Śląska 6: 1-24.

Kollibay P. 1906. Die Vögel der Preussischen Provinz Schlesien. Breslau.

Kollibay P. 1912. Einige biologische und faunistische Beobachtungen und Feststellungen in Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 4: 45-46.

Komornicka A. 1992. Materiały do ekologii rozrodu krakwy (Anas strepera) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Kondracka B. 1987. Czynniki modyfikujące wielkość zniesienia u oknówki (Delichon urbica) – badania eksperymentalne. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Kruszewicz A., Dyrcz A. 2000. Intestinal parasites in five species of the genus Acrocephalus. Acta orn. 35: 153-158.

Król A. 1984. Wykluczanie się żerowisk samca i samicy trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w okresie karmienia piskląt. Dolina Baryczy 3: 48-53.

Lazar M. 1992. Materiały do ekologii rozrodu podgorzałki (Aythya nyroca) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Ławniczak D. 1982. Z ekologii i biologii perkoza dwuczubego (Podiceps cristatus), perkoza rdzawoszyjego (Podiceps griseigena) i zausznika (Podiceps nigricollis) na stawach rybnych koło Milicza. Acta Univ. Wratislaviensis 487. Prace zool. 12: 63-81.

Łukasiewicz M. 1992. Wybrane elementy biologii rozrodu czernicy  w kolonii i poza kolonią mewy śmieszki. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Łukaszewicz K. 1957. Czapla purpurowa – Ardea purpurea L., ptakiem lęgowym w Polsce. Prz. Zool. 1: 60.

Mandziou J. 1982. Ekologia rozrodu łabędzia niemego Cygnus olor na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Mandziou J. 1987. Ekologia rozrodu łabędzia niemego (Cygnus olor) na stawach milickich. Ptaki Śląska 5: 15-28.

Martini M. 1999. Aktywność dzienna nurogęsia Mergus merganser w okresie zimowania i przelotu wiosennego. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Materiały do awifauny Śląska. Ptaki Śląska 8: 143-144.

Materiały do awifauny Śląska. Ptaki Śląska 9: 91-100.

Mrugasiewicz A. 1959. Wahania ilościowe bociana białego i czarnego w dolinie Baryczy w latach 1954-58. Zjazd anatomów i zoologów polskich. Kraków, 423-425.

Mrugasiewicz A. 1960. Ptaki wodne doliny Baryczy. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Mrugasiewicz A. 1964. Obserwacja gęsi krótkodziobej Anser fabalis brachyrhynchus  Baill. w powiecie milickim. Acta orn. 8: 329-330.

Mrugasiewicz A. 1972. Bocian biały, Ciconia ciconia (L.) w powiecie milickim w latach 1959-1968. Acta orn. 13: 243-278.

Mrugasiewicz A. 1974. Badania ilościowe awifauny lęgowej lasów w powiecie milickim. Acta Univ. Wratislaviensis 223. Prace zool. 6; 15-35.

Mrugasiewicz A. 1983. Kormoran (Phalacrocorax carbo) znów gatunkiem lęgowym w dolinie Baryczy. Dolina Baryczy 2: 45-47.

Mrugasiewicz A. 1984. Bielik (Haliaetus albicilla) w dolinie Baryczy. Dolina Baryczy 3: 1-27.

Mrugasiewicz A. 1984a. Kilka obserwacji nad sposobem polowania bielika (Haliaeetus albicilla). Dolina Baryczy 3: 54-56.

Mrugasiewicz A. 1985. Wyniki inwentaryzacji gniazd bociana białego w powiatach: milickim, oleśnickim i trzebnickim w latach 1974 i 1975. W: Z. Jakubiec (red.) Populacja bociana białego w Polsce. cz. I. Studia Naturae ser. A 28: 172-178.

Mrugasiewicz A., Witkowski J. 1962. An ornithological sketch of the Barycz valley in Poland. Brit. Birds 55: 244-272.

Niethammer G. 1937-1942. Handbuch der deutschen Vogelkunde. I-III. Leipzig.

Obserwacje faunistyczne. 1994. Ptaki Śląska 10: 127-140.

Obserwacja faunistyczne. 1996. Ptaki Śląska 11: 160-170.

Obserwacje faunistyczne. 1998. Ptaki Śląska 12: 165-198.

Obserwacje faunistyczne. 2001. Ptaki Śląska 13: 131-138.

Obserwacje faunistyczne. 2002. Ptaki Śląska 14: 175-179.

Obserwacje faunistyczne. 2004. Ptaki Śląska 15: 141-171

Obserwacje faunistyczne. 2006. Ptaki Śląska 16: 173-186.

Okulewicz J. 1973. Biologia i ekologia potrzosa (Emberiza schoeniclus) w okresie lęgowym. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Okulewicz J. 1989. Biologia i ekologia rozrodu potrzosa (Emberiza schoeniclus) w rejonie stawów milickich. Ptaki Śląska 7: 1-39.

Okulewicz J. 1991. Pokarm piskląt potrzosa (Emberiza schoeniclus) w środowisku stawów hodowlanych. Ptaki Śląska 8: 1-17.

Orłowska B. 1987. Sukces lęgowy i tempo wzrostu piskląt w kontrolowanych i manipulowanych lęgach dymówki (Hirundo rustica). Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Orłowska B., Witkowski J.1998. Lęgi rybitwy białowąsej Chlidonias hybridus i rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 12: 161-163.

Orłowska B., Witkowski J. 1995-2002. Monitoring wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych stawów milickich we wszystkich okresach fenologicznych. Maszynopis. Woj. Konserwator Przyrody. Wrocław.

Orłowska B., Witkowski J. 2003-2006. Monitoring wybranych gatunków ptaków wodno-błotnych w okresie lęgowym w rezerwacie „Stawy Milickie”. Maszynopis. Woj. Konserwator Przyrody. Wrocław.

Orłowski G., Hałupka L. 2015. Embryonic eggshell thickness erosion: a literature survey re-assessing embryo-induced eggshell thinning in birds. Environmental Pollution 205: 218-224 . DOI: 10.1016/j.envpol.2015.06.001

Orłowski G., Hałupka L., Klimczuk E. & Sztwiertnia H. 2015. Shell thinning due to embryo development in eggs of a small passerine bird. Journal of Ornithology.  DOI 10.1007/s10336-015-1295-1

Orłowski G., Hałupka L., Pokorny P., Klimczuk E., Sztwiertnia H. & Dobicki W. 2015. The effect of embryonic development on metal and calcium content in eggs and eggshells in a small passerine. Ibis .DOI: 10.1111/ibi.12327

Pampel F. 1922. Die Bartschniederung und ihre Vogelwelt. Ber. Ver. schles. Orn. 8: 19-31.

Pasek A. 1993. Ekologia rozrodu, proporcje płci i przeżywalność młodych w okresie pogniazdowym łabędzia niemego (Cygnus olor) w dolinie Baryczy. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Berlin.

Petecka M. 1987. Śmiertelność milickich gęgaw (Anser anser) w okresie od wyklucia do uzyskania zdolności do lotu. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Pikulski A. 1980. Biologia i ekologia rozrodu brzęczki (Locustella luscinioides) na Stawach Milickich. Maszynopis pracy doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Pikulski A. 1986. Biologia i ekologia rozrodu brzęczki (Locustella luscinioides) w rezerwacie „Stawy Milickie”. Ptaki Śląska 4: 2-39.

Ranoszek E. 1983. Sprawozdanie z wyników inwentaryzacji niektórych lęgowych ptaków wodnych w dolinie Baryczy w r. 1981. Dolina Baryczy 2: 48-50.

Ranoszek E. 1983a. Weryfikacja metod oceny liczebności ptaków wodnych w warunkach stawów milickich. Not. Orn. 24: 178-201.

Ranoszek E. 1987. Lęgowe ptaki wodne stawów krośnickich w latach 1979-1985. Ptaki Śląska 5: 49-62.

Ranoszek E. 1999. Historia i problemy ochrony przyrody na stawach milickich. Przegl. Przyr. 10 (3/4): 172-182.

Ranoszek E. 2001. Występowanie i preferencje siedliskowe w okresie lęgowym słowika szarego Luscinia luscinia i słowika rdzawego Luscinia megarhynchos w dolinie Baryczy. Ptaki Śląska 13: 19-30.

Ranoszek S., Ranoszek E. 1981. Ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus). Not. Orn. 22: 63.

Ręk P. 2003. Liczebność i sukces lęgowy łyski (Fulica atra) na stawie Słoneczny Górny w dolinie Baryczy w okresie nasilonego drapieżnictwa. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Sala M. 2004. Awifauna lęgowa stawów rybnych Krośnice, Żeleźniki, Goszcz i jej ochrona. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Schlott M. 1926. Mitteilungen aus der Schlesischen Vogelwelt. Ber. Ver. schles. Orn. 12: 45-46, 117-128.

Schlott M. 1933. Kleine Mitteilungen – Lanius senator senator (L.). Ber. Ver. schles. Orn. 18: 44.

Schlott M. 1935. Kleine Mitteilungen. Ber. Ver. schles. Orn. 20: 27.

Schlott M., Giersch M. 1944. Zu Milvus milvus (L.) in Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 29: 52.

Sembrat K. 1948. Leśno-stawowy obszar ochronny. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4, 9-10: 17-25.

Sobańska M. 2002. Fenologia rozrodu gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy w latach 1980-1998. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Stadie R. 1929. Beiträge zur Biologie der schlesischen Lachmöwenkolonien. Ber. Ver. schles. Orn. 15: 23-89.

Stadler H. 1929. Die Wanderungen des Pelikans (Onocrotalus o. onocrotalus L.) in Europe. Ber. Ver. schles. Orn. 15: 104-114.

Stawarczyk A. 1999. Waloryzacja ornitologiczna akwenów Śląska. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Stawarczyk T. 1976. Materiały do ekologii rozrodu głowienki (Aythya ferina) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Stawarczyk T. 1984. Pojawianie się czapli białej (Egretta alba) w Polsce w okresie powojennym. Not. Orn. 25: 3-13.

Stawarczyk T. 1995. Strategia rozrodu kaczek w warunkach wysokiego zagęszczenia na stawach milickich. Acta Univ. Wratislaviensis. Prace zool. 31: 5-110.

Stawarczyk T. 2001. Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska. Ptaki Śląska 13: 5-18.

Stokke B. G., Hafstad I., Rudolfsen G., Bargain B., Beier J., Campas D. B., Dyrcz A., Honza M., Leisler B., Pap P. L., Patapavicius R., Prochazka P., Schulze-Hagen K., Thomas R., Moksnes A., Moller A. P., Roskaft E., Soler M. 2007. Host density predicts presence of cuckoo parasitism in reed warblers. Oikos 116: 913-922.

Stokke B. G., Polačiková L., Dyrcz A., Hafstad I., Moksnes A., Røskaft A. 2010. Responses of Reed Warblers Acrocephalus scirpaceus to non-mimetic eggs of different sizes in a nest parasitism experiment. Acta ornith. 45: 98-104

Surdyk E. 1975. Niektóre aspekty ekologii rozrodu trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Surma J. 1987. Sukces lęgowy błotniaka stawowego (Circus aeruginosus) w dolinie Baryczy ze szczególnym uwzględnieniem agresji wśród zwierząt. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Szarski K. W. 1950. Obserwacje ornitologiczne w pradolinie Baryczy w latach 1946-49. Ochr. Przyr. 19: 163-178.

Szeremeta B. 1977. Zmienność ciężaru w populacjach trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) badanych na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Szulc D. 1992. Skład pokarmu i ekologia żerowania populacji gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Szulc-Guziak D. 1994. Skład pokarmu i ekologia żerowania populacji gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy.  Ptaki Śląska 10: 55-69.

Tobias R. 1865. Die Wirbeltiere der Oberlausitz. Abh. Naturf. Ges. Görlitz 12: 64-96.

Tomasik Ł., Czyż B. 2008. Trzecie stwierdzenie tamaryszki Acrocephalus melanopogon w Polsce. Notatki Ornitologiczne 49: 44-46.

Tomiałojć L. 1961. Sikora lazurowa, Parus cyaneus (Pall.) na Dolnym Śląsku. Prz. Zool. 5: 53-54.

Tomiałojć L. 1972. Ptaki Polski. Wykaz gatunków i rozmieszczenie. PWN. Warszawa.

Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN. Warszawa.

Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność, zmiany. t. I i II. PTPP pro Natura. Wrocław.

Walczyna M. 2006. Intensywność karmienia piskląt w lęgach remiza Remiz pendulinus. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wierciak M. 2002. Sukces lęgowy błotniaka stawowego na stawach milickich. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wirries J. 1938. Wiederum Brut des Rotkopfwürgers (Lanius senator senator) in Schlesien. Ber. Ver. schles. Orn. 23: 98.

Witkowski J. 1965. Biegus północny, Calidris melanotos (Vieill.) w Polsce. Acta orn. 9: 177-178.

Witkowski J. 1967. Badania nad lęgowym zespołem ptaków stawów rybnych w Miliczu. Maszynopis pracy  doktorskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Witkowski J. 1970. Materiały do awifauny Polski VI – Platalea leucorodia. Acta orn. 12: 26.

Witkowski J.1982. Rezerwat przyrody Stawy Milickie. Dolina Baryczy 1: 5-16.

Witkowski J. 1982a. Zmiany w liście gatunków lęgowych doliny Baryczy w ostatnich dwudziestu latach. Dolina Baryczy 1: 26-31.

Witkowski J. 1983. Population studies of the greylag goose Anser anser breeding in the Barycz valley, Poland. Acta orn. 19: 179-216.

Witkowski J. 1984. Biologia i ekologia błotniaka stawowego (Circus aeruginosus) w dolinie Baryczy. (doniesienie tymczasowe). Dolina Baryczy 3: 28-37.

Witkowski J. 1984. Przebieg wymierania kraski, Corracias garrulus, we wschodniej części doliny Baryczy. Dolina Baryczy 3: 43-47.

Witkowski J. 1989. Breeding biology and ecology of marsh harrier, Circus aeruginosus, in Barycz valley, Poland. Acta orn. 25: 223-320.

Witkowski J. 1991. Wstępne wyniki znakowania obrożami gęgaw, Anser anser w dolinie Baryczy w latach 1988-1989. Ptaki Śląska 8: 18-25.

Witkowski J. (red.) 1992-1994. Inwentaryzacja przyrodnicza gmin: Milicz, Żmigród, Cieszków. Maszynopis. Woj. Konserwator Przyrody. Wrocław.

Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. Not. Orn. 36: 5-74

Witkowski J. 2001. Pierwsze stwierdzenie czapli złotawej Bubulcus ibis na Śląsku. Ptaki Śląska 13: 125-126.

Witkowski J., Orłowska B. 1991. Lęgi czapli purpurowej (Ardea purpurea) na stawach milickich. Ptaki Śląska 8: 137-138.

Witkowski J., Orłowska B. 2002. Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia w dolinie Baryczy w latach 1994-2002. Ptaki Śląska 14: 113-120.

Witkowski J. , Orłowska B. 2012 Zmiany ilościowe w awifaunie lęgowej stawów milickich w okresie 1995–2010. Ornis Polonica, 53: 1–22

Witkowski J., Ranoszek E. 1998. Migracje siewkowców Charadrii na stawach doliny Baryczy. Ptaki Śląska 12: 113-125.

Włoszczyńska M. 1981. Długowieczność i śmiertelność milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na podstawie wyników obrączkowania. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wojtków J. 2004. Analiza składu wiekowego, proporcji płci i śmiertelności milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na podstawie wyników obrączkowania. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wołk K. 1960. Pierwsze stanowisko lęgowe droździka (Turdus iliacus L.) na Niżu Polskim. Prz. Zool. 4: 218-222.

Wójcik J. 2006. Wpływ sposobu umieszczania gniazda na udatność lęgów trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) w rezerwacie „Stawy Milickie”. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wójcik M. 1985. Wybrane zagadnienia biologii okresu lęgowego dymówki (Hirundo rustica). Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Wróblewski J. 1995. Zmienność opieki rodzicielskiej u trzcinniczka A. scirpaceus. Maszynopis pracy magisterskiej. Uniwersytet Wrocławski.

Zebe V. 1936. Zur Biologie des Schlangenadlers (Circaëtus gallicus Gm.). Ber. Ver. schles. Orn. 21: 33-82.

Zebe V. 1942. Vom Schlangenadler, Circaëtus gallicus (Gm.) 1936-41. Ber. Ver. schles. Orn. 27: 2-10.

Zebe V. 1942a. Der Schreiadler, Aquila pomarina Br., als Brutvogel in der Bartschniederung. Ber. Ver. schles. Orn. 27: 27-30.

Zedlitz O. 1920. Einige neue Beobachtungen aus der schlesischen Avifauna. Ber. Ver. schles. Orn. 6: 36-52.