Prace magisterskie wykonane na bazie Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej

ORNITOLOGICZNE

 1. Antoniewicz Dorota – Biologia i ekologia rozrodu oknówki (Delichon urbica) w sąsiedztwie stawów milickich. 1985
 2. Bader – Kobus J. – Zmienność długości i formuły skrzydła w populacjach trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) badanych na stawach milickich. 1977
 3. Bujnicka Aleksandra - Ekologia rozrodu trzciniaka Acrocephalus arundinaceus na stawach milickich. 1998
 4. Buś Brygida – Ekologia rozrodu trzciniaka Acrocephalus arundinaceus na stawach milickich ze szczególnym uwzględnieniem diety piskląt. 1997
 5. Czapulak Andrzej – Niektóre aspekty biologii łabędzia niemego (Cygnus olor) na Śląsku. 1986
 6. Czarnecka M. – Elementy rozrodu rokitniczki Acrocephalus schoenobaenus
 7. Czyż Beata – Ekologia rozrodu remiza Remiz pendulinus w warunkach stawów milickich. 2003
 8. Dąbrowska Ewa – Wybrane aspekty ekologii milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) ze szczególnym wyróżnieniem wybiórczości środowiskowej. 1984
 9. Dąbrowska Natalia - Wybiórczość środowiskowa trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Herman 1804) w rezerwacie Stawy Milickie. 2009
 10. Dedyńska D. – Zmienność ciężaru ciała w populacjach trzciniaka (Acrocephalus arundinaceus) Stawów Milickich. 1982
 11. Dobrowolska Karolina – Wzrost piskląt błotniaka stawowego (Circus aeruginosus) na Stawach Milickich w relacji do płci. 2003
 12. Dutka Artur
 13. Duziak Kamila - Częstość karmienia u trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus). 2010
 14. Dziachan Alicja - Asynchroniczne klucie u trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w warunkach stawów milickich. 2010
 15. Gmerek Tomasz – Wybrane zagadnienia z ekologii rozrodu perkoza zausznika Podiceps nigricollis  C.L.Brehm.1985
 16. Goińska – Balcer Magdalena – Biologia i ekologia rozrodu pięciu gatunków ptaków z rodzaju Acrocephalus monografia porównawcza. 2001
 17. Hejnowicz Ewa – Ekologia rozrodu mewy śmieszki (Larus ridibundus) na stawach milickich. 1982
 18. Herod Natalia -
 19. Jelenik Anna – Biologia i ekologia błotniaka stawowego Circus aeruginosus na Stawach Milickich w okresie od rozpoczęcia latania do ustania więzi rodzinnej. 1989
 20. Kaczorek Magdalena – Ocena wpływu cech biometrycznych na przeżywalność milickiej populacji trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. 2002
 21. Karpowicz Małgorzata - Ekologia rozrodu rybitwy zwyczajnej (Sterna hirundo) na stawach milickich. 1990
 22. Klimczuk Ewelina - Czynniki wpływające na behawior inkubacji u trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus). 2008
 23. Komornicka A. – Materiały do ekologii rozrodu krakwy (Anas strepeta) na stawach milickich. 1992
 24. Kondracka Beata – Czynniki modyfikujące wielkość zniesienia u oknówki (Delichon urbica) – badania eksperymentalne. 1987
 25. Kowalik W. Rozwój postembrionalny trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus w warunkach naturalnych. 1980
 26. Lazar Mirosława – Materiały do ekologii rozrodu podgorzałki (Aythya nyroca) na stawach milickich. 1992
 27. Łukasiewicz M. – Wybrane elementy biologii rozrodu czernicy w kolonii i poza kolonią mewy śmieszki. 1992
 28. Majchrzak Ewelina - Biologia rozrodu trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w nietypowym środowisku wysp trzcinowych. 2009
 29. Mandziou Jolanta - Ekologia rozrodu łabędzia niemego Cygnus olor na stawach milickich. 1982
 30. Martini Marek – Aktywność dzienna nurogęsia Mergus merganser w okresie zimowania i przelotu wiosennego. 1999
 31. Mućko Paweł - Występowanie i wybiórczość siedliskowa perkoza rdzawoszyjego (Podiceps grisegena) na stawach w Dolinie Baryczy. Zagrożenia i propozycje działań ochronnych. 2011
 32. Mrugasiewicz Adam – Ptaki wodne doliny Baryczy. 1960
 33. Orłowska Beata – Sukces lęgowy i tempo wzrostu piskląt w kontrolnych i manipulowanych lęgach dymówki (Hirundo rustica). 1987
 34. Pasek Agata – Ekologia rozrodu, proporcje płci i przeżywalność młodych w okresie pogniazdowym łabędzia niemego (Cygnus olor) w dolinie Baryczy. 1993
 35. Petecka Maria – Śmiertelność u milickich gęgaw (Anser anser) w okresie od wyklucia się do uzyskania zdolności do lotu. 1987
 36. Ręk Paweł – Liczebność i sukces lęgowy łyski (Fulica atra) na stawie „Słoneczny Górny” w dolinie Baryczy w okresie nasilonego drapieżnictwa. 2003
 37. Rusiecki Stanisław - Struktura głosów żebrzących piskląt trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) i jej wpływ na ryzyko drapieżnictwa. 2009
 38. Sala Monika – Awifauna lęgowa stawów rybnych Krośnice, Żeleźniki, Goszcz i jej ochrona. 2004
 39. Sobańska Marta – Fenologia rozrodu gęsi gęgawy Anser anser w dolinie Baryczy w latach 1980 – 1998. 2002 JW.
 40. Soboń Magdalena - Czynniki wpływające na tempo rozwoju postembrionalnego u trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus). 2008
 41. Stawarczyk Agata – Waloryzacja ornitologiczna akwenów Śląska. 1999
 42. Stawarczyk Tadeusz – Materiały do ekologii rozrodu głowienki (Aythya ferina) na stawach milickich. 1976
 43. Surma Joanna – Sukces lęgowy błotniaka stawowego (Circus aeruginosus) w dolinie Baryczy ze szczególnym uwzględnieniem roli agresji wśród rodzeństwa. 1987
 44. Szeremeta B. – Zmienność ciężaru w populacjach trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) badanych na stawach milickich. 1977
 45. Szeląg Daria - Budżet czasowy łabędzi niemych Cygnus olor w okresie pierzenia na stawach milickich. 2001
 46. Szeremeta Bogumiła Zmienność ciężaru populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) – badanych na stawach milickich - 1977.
 47. Sztwiertnia Hanna. Behawior pilnowania samicy przez samca trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus. 2007
 48. Szulc Dorota – Skład pokarmu i ekologia żerowania populacji gęgawy (Anser anser) w dolinie Baryczy. 1992
 49. Tomasik Łukasz – Wkład rodzicielski samca trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) w inkubację lęgu i karmienie młodych. 2007
 50. Walczyna Magdalena – Intensywność karmienia piskląt w lęgach remiza Remiz pendulinus. 2006
 51. Warzecha Jakub– Analiza ilościowa i jakościowa zalotów głowienki (Aythya ferina). 2004
 52. Surdyk E. – Niektóre aspekty ekologii rozrodu trzcinniczka (Acrocehalus scirpaceus) na stawach milickich. 1975
 53. Wierciak Marta – Sukces lęgowy błotniaka stawowego na Stawach Milickich. 2002
 54. Włoszczyńska Maria – Długowieczność i śmiertelność milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na podstawie wyników obrączkowania. 1981
 55. Wojtków Joanna – Analiza składu wiekowego, proporcji płci i śmiertelności milickiej populacji trzcinniczka (Acrocephalus scirpaceus) na podstawie wyników obrączkowania. 2004
 56. Wójcik Jolanta –  Wpływ sposobu umieszczania gniazda na udatność lęgów trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus (Hermann 1804) w rezerwacie „Stawy Milickie”. 2006
 57. Wójcik M. – Wybrane zagadnienia biologii okresu lęgowego dymówki (Hirundo rustica). 1985
 58. Wróblewski Jarosław - Zmienność opieki rodzicielskiej u trzcinniczka A. scirpaceus. 1995

PRACE Z INNYCH DZIEDZIN

Natalia Astramowicz - Zmiany struktury populacji żab zielonych Pelophylax esculentus –complex w wybranych populacjach ( Staw Polny i Wilczy). 2015

Beata Filipkowska - Skład populacji żab wodnych w stawie Słonecznym(?) na terenie Rudy Milickiej. 1994

Wioletta Kochmaniewicz - Określanie przekazywanych genomów w gametach hybrydogenetycznego mieszańca Rana esculenta z systemy genetycznego ridibunda-esculenta (populacja „Stawy Milickie”). 2004

Krzysztof Kolenda – Populacje rozrodcze żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus w Dolinie Baryczy. 2014

Małgorzata Łętowska - Miejsca rozrodu płazów w kompleksie Potasznia. 2008

Iwona Pawlaczyk – Struktura wiekowa populacji żaby wodnej Rana esculenta na stawie Dwojak (Żabieniec) w kompleksie stawów rybnych Potasznia. 2002

Agnieszka Skrętkowicz – „Zmiany struktury populacji żab zielonych Pelophylax esculentus-complex. 2015

Agnieszka Suchodolska - Zmiana struktury populacji żab zielonych Pelophylax esculentus–complex na terenie stawów Jaskółczych w Dolinie Baryczy. 2015

Beata Wysocka - Skład populacji żab wodnych w stawie Jaskółczym na terenie Rudy Milickiej. 1994

Małgorzata Zubek - Skład populacji żab wodnych w stawie Przelotnym na terenie Rudy Milickiej. 1994